Basketball

Jalen Green and Mike Miles Go at it at Thanksgiving Hoopfest!

<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[ ]]]]]]]]]]]]>]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> [embedded content] { jQuery(‘#commentWrapper’).get(0).scrollIntoView();});”><![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[<![CDATA[ ]]]]]]]]]]]]>]]]]]]]]]]>]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]> 0 Here we have Jalen Green of Prolific Prep Vs Lancaster at the Thanksgiving Hoopfest.